SU ATIKSU ANALİZLERİ
S.No Parametre Analiz Metodu Standart Adı, No.
1 pH Elektrokimyasal Metod SM 4500 H3 B
2 İletkenlik Laboratuar Metodu SM 2510 B
3 Bulanıklık Nefhelometrik Metod SM 2130 B
4 Sıcaklık Laboratuar Metodu SM 2550 B
5 Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metod SM 2540 D
6 Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metod SM 2540 C
7 Çökebilen Katı Madde Volumetrik Metod SM 2540 F
8 Kimyasal Oksijen İhtiyacı Kapalı Reflaks Metodu SM 5520 C
9 Yağ Gres Soxhlet Ekstraksiyon SM 5520 D
10 Krom(Cr⁺⁶) Kolorimetrik Metod SM 3500-Cr B
11 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Respirometrik Metod SM 5210 D
12 Çözünmüş Oksijen Membran Elektrod Metod SM 4500-O G
13 Florür İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
14 Klorür İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
15 Nitrat / Nitrat Azotu İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
16 Nitrit / Nitrit Azotu İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
17 Fosfat / Fosfat Fosforu İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
18 Sülfat İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
19 Bromür İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
20 Renk Spektrofotometrik Metod SM 2120 C
21 Sülfit İyodimetrik Metod SM 4500 SO3² B
22 Sülfür İyodimetrik Metod SM 4500 S² F
23 Amonyak,Amonyak Azotu Fenat Metodu SM 4500-NH3 B,F
24 Toplam Alkalinite ve Alkalinite Bileşenlerinin (Karbonat Alkalinitesi, Bikarbonat Alkalinitesi, Hidroksit Alkalinitesi) Tayini Titrimetrik Metot SM 2320 B
25 Ağır Metal Ön İşlemler E: Nitrik Asitle
Özütleme Metodu
F:Hidroklorik Asitle Özütleme Metodu
SM 3030 E, F
26 Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Yöntemi İşletme içi
Metot-ENV02
27 Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini Hesaplama Yöntemi İşletme içi
Metot-ENV02
28 Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Tayini Hesaplama Yöntemi İşletme içi
Metot-ENV02
29 Alüminyum, Altın, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Brom, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Mangan, Molibden, Nikel, Selenyum,
Sodyum, Vanadyum
ICP-OES Metodu EPA 200.7
30 Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini SKKY Zehirlilik
Deneyleri-Kısım 1
TS 5676 S.K.K.Y.
Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
31 Numune Alma Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
32   Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
33   Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291